manters-9788472909632

En els darrers anys, la qüestió de la venda ambulant duta a terme per migrants senegalesos als carrers de Barcelona sembla haver emergit com una problemàtica de difícil solució. Només cal parar atenció a la sobredimensionada –i sovint esbiaixada– cobertura periodística que aquest fenomen mereix. Tampoc han estat poques les aproximacions des de les ciències socials a la qüestió del comerç informal i, en concret, al col·lectiu de manters, víctima d’un constant assetjament legal, mediàtic i policial. Tanmateix, en tots els casos s’ha deixat de banda un aspecte estratègic de la seva forma de viure i organitzar-se, un punt cec que poques vegades s’ha tingut en compte: el religiós, un àmbit que transcendeix de llarg el merament espiritual.

L’objectiu de la recerca en equip de la que aquest llibre és fruit ha estat, doncs, contribuir a comprendre quin paper juga la religió en la manera com els modou-modou o manters fan front a la precarietat material, cultural i simbòlica i a la hostilitat que pateixen, i quin paper hi tenen organitzacions i expressions religioses a l’hora de canalitzar el seu malestar i fer-ho, com en el seu cas, en clau de lluita social.

La migración filistea a Canaán - Marcelo José Alesso
Etnicidad: un juego de niños - Livia Jiménez Sedano
Visiones rebeldes - Gayatri Goninath
Narrativas de lo chino en las Américas y la Península Ibérica - María Montt Strabuchi y Amelia Saiz López (edas.)
Funk sin límites - bell hooks y Stuart Hall
Inmigración, elecciones y comportamiento político - Joaquín Arango, Ramón Mahía, David Moya y Elena Sánchez Montijano (dir.)