geografies-del-vent-9788494385803

La nua veritat / com la pedra esmolada / Més enllà ja npo cal / El cant honest com el diries / en la cambra corpresa / per on passa l'alè / de tot temps recobrat

Pròleg de Nora Albert

Llibre d'amog - Tomeu Trugol Febrer
Préstecs i variacions - Jean Serra
Los perros de Tánger - Isaak Begoña
Lo que ocupan los muertos - Maeve Ratón
Huertos de libertad - Gustavo Duch
El tamaño de tu ausencia - Andoni Colás